Contact us

Back

Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld,  zijn vrijblijvend.

3. Verkoper is eerst gebonden nadat verkoper de order schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, in welk geval de inhoud van de orderbevestiging geldt als inhoud van de koopovereenkomst.

4. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door in ontvangstname van de goederen.
b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de goederen aan die vervoerder.
c. Bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper: door de aflevering van de goederen ten huize of aan het magazijn
van de koper. Van het moment van levering af zijn de goederen voor risico van de koper.

5. Ofschoon de opgegeven levertijden zoveel mogelijk in acht genomen zullen worden, geeft een overschrijding van de levertijd aan de koper nimmer het recht op schadevergoeding.

Bij niet of niet-tijdige levering heeft de koper het recht schriftelijk de verkoper tot levering te sommeren binnen een naleveringstermijn van maximaal tien werkdagen. Indien binnen deze termijn niet wordt geleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, dan wel te ontbinden. Elk r cht op schadevergoeding is daarbij uitgesloten.

6. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze duidelijk omschreven bij de verkoper schriftelijk zijn ingediend binnen twaalf werkdagen na levering.

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen, die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft. Ook in een geval van een verborgen gebrek dient binnen vijf dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt kon worden, schriftelijk te worden geklaagd. Een dergelijke klacht wordt slechts in behandeling genomen indien deze binnen één maand na levering is gedaan.

Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish e.d. kunnen geen grond voor reclame opleveren.

In geval van gerechtvaardigde reclame heeft de verkoper het recht de gereclameerde goederen te herstellen dan wel de goederen door andere goederen conform de bestelling te vervangen mits in een redelijke termijn.

In geen enkel geval bestaat recht op schadevergoeding. Het recht op schadevergoeding is uitgesloten. Voor zover een dergelijke uitsluiting ongeldig zou zijn, dan beperkt de schadevergoeding zich tot de factuurwaarde van de goederen, die niet aan de overeenkomst zouden beantwoorden. Het recht op schadevergoeding en/of ontbinding kan slechts geldig worden gemaakt indien de zaken zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd aan de koper. Elk recht om een vordering in te stellen aangaande de door verkoper geleverde goederen vervalt een half jaar na leverantie van deze goederen.

7. Bij betaling per giro of bank, geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de verkoper.

In geval verkoper cheques of wissels aanvaardt, strekt dit de koper niet tot kwijting.

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, is de koper wegens te late betaling een rente schuldig overeenkomende met het alsdan geldende officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank plus 5%.

De in gebreke zijnde koper is ter zake van kosten door zijn in gebreke zijn veroorzaakt, aan verkoper schuldig een som gelijk aan 15% van het achterstallige factuurbedrag, onverminderd de gerechtelijke kosten waarin de koper is veroordeeld geworden.

In geval de koper – in weerwil van sommatie – niet op tijd zijn betalingsverplichtingen nakomt, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te annuleren c.q. vooruitbetaling te verlangen van de nog te verrichten leveranties, onverminderd de aanspraak van verkoper op schadevergoeding.

Indien de verkoper als gevolg van te late betaling koersverlies lijdt, zal de koper dit verlies aan de verkoper vergoeden.

8. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald. Zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de koper niet gerechtigd deze goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
Bij verkoop en levering aan afnemers in de Duitse Bondsrepubliek geldt het bepaalde in artikel 13 dezer voorwaarden.

9. In geval van overmacht kan de koper geen aanspraak maken jegens de verkoper op enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waaraan de verkoper geen schuld geeft en welke omstandigheid leidt tot vertraging of het niet kunnen uitvoeren van de gesloten overeenkomst.
Onder overmacht wordt ondermeer verstaan werkstaking, het niet-tijdig kunnen betrekken van goederen van de toeleverancier, uitval van transportmiddelen en/of energie, overstroming, ziekte van personeelsleden, verkeers-stremmingen etc.

Verkoper zal de door hem ingeschakelde hulppersonen met zorg kiezen. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van hulppersonen, vertegenwoordigers en andere niet-ondergeschikten.

10. In de verkoopprijs of anderszins genoteerde prijzen is niet inbegrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen.
Alle kosten, door deze belasting veroorzaakt, komen ten laste van de koper. Alle heffingen, die tussentijds worden verhoogd, kunnen worden doorberekend door verkoper.

11. Indien de overeengekomen valuta niet die van het land van de verkoper is en de koers van deze valuta meer dan 3% afwijkt van die welke in het land van de verkoper op de datum van het afsluiten van de overeenkomst gold, hebben verkoper en koper het recht dat deel van de overeenkomst waarvoor nog geen levering heeft plaats gevonden, te annuleren.

12. Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing.

13. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 juncto artikel 12, is op transacties met afnemers in de Duitse Bondsrepubliek van toepassing: Eigentumsvorbehalt gemäß Par. 455 lid 1BGB: Bei Weiterveräusserung gehen die Forderungen gegen den Abnehmer auf Verkäufer über;
Bei Verarbeitung umfasst der Eigentumsvorbehalt auch die neue Sache.

14. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst, dan wel nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper.

 

Contact

Newsletter

Euregioweg 370

7532 SN Enschede

Nederland

P.O. Box 6028

7503 GA Enschede

Nederland

Telephone: 0031 - (0)53 - 4612560

Telephone: 0031 - (0)53 - 4615200

Fax:

0031 - (0)53 - 4614735